Инструкция № 8121з-33 от 10 януари 2019 г. за условията и реда за осъществяване на водолазна дейност от полицейските органи и органите за пожарна безопасност и защита на населението в Министерството на вътрешните работи

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Тази инструкция урежда условията и реда за осъществяване на водолазна дейност от полицейските органи … Още