ДВ, бр. 8 от 25.01.2019: Инструкция за водолазната дейност

В броя е обнародвана Инструкция № 8121з-33 от 10 януари 2019 г. за условията и реда за осъществяване на водолазна дейност от полицейските органи и органите за пожарна безопасност и защита на населението в Министерството на вътрешните работи. Въпреки че инструкцията се отнася само до водолазната дейност, извършвана в МВР, поради това, че нямаме конкретно … Read more

Инструкция № 8121з-33 от 10 януари 2019 г. за условията и реда за осъществяване на водолазна дейност от полицейските органи и органите за пожарна безопасност и защита на населението в Министерството на вътрешните работи

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Тази инструкция урежда условията и реда за осъществяване на водолазна дейност от полицейските органи и органите за пожарна безопасност и защита на населението в Министерството на вътрешните работи (МВР). Чл. 2. Общото ръководство на водолазната дейност в МВР се осъществява от главния секретар на МВР. Глава втора ОРГАНИЗАЦИЯ НА … Read more