Над 500 инструкции за безопасна работа в ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Климатик

Инструкция за експлоатация на климатик 1. Не задавайте прекалено ниски температури. Преохлаждането не допринася за запазването на здравето Ви. Оптималната

Нормативна база по здравословни и безопасни условия на труд - наредби

Наредба № 15 от 28 юли 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия

ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА И ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕСУРСИ Обн. ДВ. бр. 68 от