Заповед за извършване на проверки на стелажите и образец на дневник

Нормативно основание: т. т. 24 и 25 от Приложение № 1 към чл. 12, т. 1 на Наредба № 12 от 30 декември 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи.

Строителна площадка – товаро-разтоварване и складиране.

Инструкция за безопасност при товаро-разтоварване и складиране на строителната площадка Настоящата инструкция е изготвена на основание чл. 19. (1) от Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи I. Права и задължения. 1. Строителят утвърждава схемата и правилата … Read more

Складиране и съхранение на строителните материали, детайли и конструкции

Инструкция за безопасна работа при складирането и съхранението на строителните материали, детайлите и конструкциите Тази инструкция е разработена на основение чл. 16 от Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. I. Права, задължения и отговорности Инженерно-техническият персонал, … Read more