Съхранение на торове със съдържание на амониев нитрат

Инструкция за безопасно съхранение на торове със съдържание на амониев нитрат Амониево – нитратните торове са безопасни, когато се работи в съответствие с изискванията на производителя. При нормални условия на съхранение те не са токсични, не могат да се запалят или да се взривят спонтанно. Ако са изложени на прекомерна топлина или открит огън, могат … Read more

Ръководство за извършване на оценка на безопасността на съхранението на ОХВС

Внимание: Този документ е обект на авторски права за „Доцео“ ЕООД по смисъла на чл. 18, ал. 2 от ЗАПСП. Предоставя се само за лична употреба. Забранено е използването му за комерсиални цели, включително публикуване в електронен или печатен вид, разпространение срещу заплащане, предоставяне на участници в обучения, които не са организирани от „Доцео“ ЕООД … Read more

Инструкции за безопасност и добри практики за съоръжения за съхранение на нефт и нефтени продукти

Нефтените терминали по смисъла на принципите и препоръките, изложени в настоящите инструкции за безопасност и добри практики, са съоръжения за съхранение на нефт и нефтени продукти, включително товарене, разтоварване и прехвърляне, които функционират или самостоятелно или в рамките на по-мащабни промишлени дейности, напр. нефтени рафинерии. Нефтените продукти включват, но не единствено, бензин, дизелово гориво реактивни … Read more

Инструкция за обезвреждане на отпадъци от опасни химикали

Нормативно основание: чл. 4, т. 11 от Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси Чл. 4. Физическите и юридическите лица, които съхраняват опасни химични вещества и смеси, са длъжни: 11. да разработват и прилагат инструкции за обезвреждане на отпадъци от опасни химични вещества и смеси, образувани при разлив и … Read more

Съхранение на опасни химични вещества и смеси – общи изисквания

Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси определя: 1. задълженията на физическите и юридическите лица, които съхраняват опасни химични вещества и смеси; 2. общите изисквания към складовете и организацията за съвместно съхранение на опасни химични вещества и смеси; 3. редът и начинът за извършване оценка на безопасността на съхранението … Read more

Филтриращи средства за защита на дихателните органи

Средствата за защита на дихателните органи (СЗДО), които не са подбрани или използвани подходящи, не осигуряват защита! Класификацията на средствата за защита на дихателните органи (респираторите) е посочена в стандарта БДС EN 133:2003 Средства за защита на дихателните органи. Класификация. Този европейски стандарт класифицира средствата за защита на дихателните органи (СЗДО) според тяхната основна конструкция, … Read more

Съхранение на ОХВС – организация

Изискванията за организация на съхранението на опасни химични вещества и смеси (ОХВС) са посочени в чл. Наредбата за реда и начина за съхранение на ОХВС и са следните:

Ръководство за складиране на опасни вещества и препарати

Ръководството дава полезна информация относно основните правила и изисквания за съхранение на опасни химични вещества и смеси.