Стратегия за намаляване на риска от облъчване от радон 2018-2027 г.

СЪДЪРЖАНИЕ І. ВЪВЕДЕНИЕ II. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО 1. Радонът – общонационален, социален и медицински проблем 2. Рискови фактори и здравни ефекти 3. Нормативни изисквания 4. Политика за ограничаване въздействието на радон в сгради – международен преглед. 5. Проведени проучвания за разпространение на радон в България 7. Съществуващо положение 8. Основания за приемане на Национална стратегия … Read more

Наредба № РД-02-20-1 от 3 април 2019 г. за техническите изисквания към сградите за защита от радон

В сила от 20.07.2019 г. Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството Обн. ДВ. бр.33 от 19 Април 2019г. Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) С наредбата се определят: 1. техническите изисквания при проектиране и изграждане на нови сгради и при основен ремонт, реконструкция и обновяване на съществуващи сгради по отношение предприемането на … Read more