Ергономични рискови фактори за мускулно-скелетната система при работа с видеодисплей

Автор: Верислав Станчев / Национален център по обществено здраве и анализи
Българско списание за обществено здраве, 2012, том 4, кн. 2

С106 – Конвенция № 106 относно седмичната почивка (търговия и канцеларски служби), 1957 г.

Ратифицирана от България с Указ № 205 на Президиума на Народното събрание от 3 юни 1960 г. Изв., бр. 46 от 1960 г. В сила за България от 22 юли 1961 г.