ДВ, бр. 43 от 31.05.2019: Международен кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (IBC CODE)

В броя е обнародван Международния кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (IBC CODE) и неговото изменение. На практика това не е нов нормативен документ. Кодексът е в сила за Република България от 1 юли 1986 г., а неговото изменение от 1987 г. (публикувано отделно в същия брой на … Read more

ДВ, бр. 19 от 2.3.2018: Наредба застраховане за „трудова злополука“ и Наредба трудови правоотношения екипажи

Със Заключителна разпоредба на ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29 от 23 февруари 2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя, приета с Постановление № 226 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 93 от 2003 г.; изм. и доп., … Read more

Разпореждане № 93 от 02.12.2015 г. относно влизане в затворени пространства на кораби

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ” За привеждане в изпълнение на препоръките на Международната морска организация, заложени в РезолюцияА.1050(27), и с цел опазване живота и здравето на хората, на основание чл.362 от Кодекса на търговското корабоплаване РАЗПОРЕЖДАМ: Забранявам влизане в затворени пространства на кораби, попадащи в обхвата на … Read more

Наредба № 9 от 11.02.2003 г. за медицинското обслужване на корабите

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 17 от 21.02.2003 г., изм. и доп., бр. 26 от 28.03.2006 г. Раздел I. Общи положения Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за осъществяване на медицинското обслужване на корабите, плаващи под българско знаме. (2) Наредбата не … Read more

Наредба за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя

Приета с ПМС № 226 от 14.10.2003 г., обн., ДВ, бр. 93 от 21.10.2003 г., в сила от 22.01.2004 г., изм., бр. 96 от 30.11.2005 г., в сила от 1.12.2005 г., бр. 32 от 8.04.2014 г., в сила от 8.04.2014 г. Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. (1) (Изм. – ДВ, бр. 32 от 2014 … Read more