Указания по Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Препоръчителна програма за обучение на координатори по безопасност и здраве

Ръководство с добра практика – строителство

Ръководството е богато илюстрирано с картинки и примери. Състои се от пет части. 46 стр.