Постановление №382 от 29.12.2016 г. за за приемане на Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги

(Обн. ДВ, бр. 2 от дата 6.1.2017 г.) МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Член единствен. Приема Наредба за условията и реда за … Още

Командироване на работници/ Писмо № 26-561 от 12.10.2012 г.

Когато от характера на работата на работника или служителя следва и това налага той да изпълнява трудовите си задължения в други населени места, съответно райони или обекти извън седалището на предприятието, няма нормативно основание той да се счита за командирован.