Командироване на работници/ Писмо № 26-561 от 12.10.2012 г.

Когато от характера на работата на работника или служителя следва и това налага той да изпълнява трудовите си задължения в други населени места, съответно райони или обекти извън седалището на предприятието, няма нормативно основание той да се счита за командирован.