Чек-листове за инспекции по работни места

Внимание: Тези документи са обект на авторски права за „Доцео“ ЕООД по смисъла на чл. 18, ал. 2 от ЗАПСП. Предоставят се само за лична употреба. Забранено е използването им за комерсиални цели, включително публикуване в електронен или печатен вид, разпространение срещу заплащане, предоставяне на участници в обучения, които не са организирани от „Доцео“ ЕООД … Read more

Въпросници за инспектиране на безопасността при използване на строителни скелета и подемници

Помагалото е разгледано и прието от Експертна група към Дирекция “Методология на инспектирането” при ИА”ГИТ” на заседание проведено на 29.08.2000г.

Въпросник за инспектиране по здравословни и безопасни условия на труд при леене на черни метали в пясъчни форми

Методиката е утвърдена със Заповед № 0489/22.12.2009г. на Изпълнителния директор на ИА “Главна инспекция по труда”.

Въпросник за инспектиране при дейности свързани с използването на препарати за растителна защита в селското стопанство

Методиката е утвърдена със Заповед №0458/02.12.2009г. на Изпълнителния директор на ИА”ГИТ