Практическо ръководство: Как потребителите надолу по веригата могат да боравят със сценарии на експозиция

Много различни видове дружества могат да бъдат потребители надолу по веригата. Те могат да използват химикали в техните процеси за синтез, като спомагателно вещество, за формулиране на смеси, за вграждане в изделия, за повторно напълване или за почистване. Ако сте потребител надолу по веригата и използвате опасни вещества, регистрирани по REACH, в количества, по-големи от … Read more

Ръководство относно информационни листове за безопасност и сценарии на експозиция

В ръководството ще намерите следната информация: Кога трябва да бъде предоставен информационен лист за безопасност? Какво трябва да направите, когато получите информационен лист за безопасност? Разяснение относно значението на информацията във всеки раздел и какво е необходимо да направим. Сценарий на експозиция: Формат. Какво трябва да направите, след като получите разширен информационен лист за безопасност? … Read more

Как да четем информационния лист за безопасност

Информационният лист за безопасност може да се разглежда като съставен от три основни групи раздели, от които получаваме следната информация: Обща информация Информация за опасностите Информация за мерките за управление на риска