Определяне на места за хора с трайни увреждания

Нормативна база: Закон за хората с увреждания – Обн. ДВ. бр.105 от 18 Декември 2018 г. В сила от 01.01.2019 г. Правилник за прилагане на закона – предстои утвърждаване до 31 март 2019 г. Важна бележка:  От 01.01.2019 г. влезе в сила Закона за хората с увреждания, който отменя  Закона за интеграция на хората с … Read more

Закон за хората с увреждания

Обн. ДВ. бр.105 от 18 Декември 2018г. В сила от 01.01.2019 г. Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Законът урежда обществените отношения, свързани с упражняване на правата на хората с увреждания в Република България. Чл. 2. Законът има за цел да: 1. насърчава, защитава и гарантира пълноценното и равноправно упражняване на правата и свободите на … Read more

ДВ, бр.36 от 27.4.2018: Правилник – интеграция на хората с увреждания – не касае ЗБУТ

В бр. 36 на Държавен вестник е обнародвано Постановление № 60 от 23 април 2018 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, приет с Постановление № 343 на Министерския съвет от 2004 г.

ДВ, бр. 91 от 14.11.2017: Изм. и доп. на Закон за интеграция на хората с увреждания

В броя е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания, които не са свързани с безопасност и здраве при работа. Законът влиза в сила от 1 януари 2018 г.

Закон за интеграция на хората с увреждания

Обн. ДВ. бр.81 от 17 Септември 2004г. Отменен с § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за хората с увреждания – ДВ, бр. 105 от 18 декември 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.

Професионалната реадаптация на хората с увреждания в актовете на международната организация на труда

Статията е публикувана в бр. 2/2003 на списание “Правата на човека”, издавано от Фондация “Български адвокати за правата на човека”, и отразява състоянието на законодателството и практиката към м. април 2003 г.