Задължение за назначаване на хора с трайни увреждания – актуализация 9.5.2019

Актуализация 9.5.2019 г. Добавен е линк към страницата с Регистърa на специализираните предприятия и кооперации на и за хора с увреждания във връзка с възможностите за освобождаване от задължението за назначаване на хора с трайни увреждания. Процедурата е актуализирана с информацията от Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания. Препоръчваме да не бързате, … Read more

ДВ. бр.27 от 2.04.2019: Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания

В броя е обнародван Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания. Същият е приет с ПМС № 65 от 29.03.2019 г. В § 1 на Заключителните разпоредби на постановлението се отменя Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания. Освен другата материя от закона, правилникът урежда условията и реда за … Read more

Постановление № 65 от 29 март 2019 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Член единствен. Приема Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания. Заключителни разпоредби § 1. Правилникът за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания (обн., ДВ, бр. 115 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 31, 63 и 78 от 2005 г., бр. 54 и 58 от 2006 г., … Read more

ДВ, бр.36 от 27.4.2018: Правилник – интеграция на хората с увреждания – не касае ЗБУТ

В бр. 36 на Държавен вестник е обнародвано Постановление № 60 от 23 април 2018 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, приет с Постановление № 343 на Министерския съвет от 2004 г.

ДВ, бр. 91 от 14.11.2017: Изм. и доп. на Закон за интеграция на хората с увреждания

В броя е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания, които не са свързани с безопасност и здраве при работа. Законът влиза в сила от 1 януари 2018 г.

Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

Обн. ДВ. бр.115 от 30 Декември 2004 г., отменен с § 1 от Заключителните разпоредби на ПМС № 65 от 29 март 2019 г. – ДВ. бр.27 от 2 Април 2019г.

Закон за интеграция на хората с увреждания

Обн. ДВ. бр.81 от 17 Септември 2004г. Отменен с § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за хората с увреждания – ДВ, бр. 105 от 18 декември 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.