ДВ, бр. 98 от 27.11.2018: Нова наредба за здравни изисквания за обществени перални

В броя е обнародвана Наредба № 12 от 16.11.2018 г. за здравните изисквания към обществените перални, която отменя Наредба № 37 от 1995 г. за хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обществените перални. Наредбата се отнася до: перални, предназначени за предоставяне на перилни услуги на гражданите, на обекти с обществено предназначение по смисъла на … Read more

Наредба № 12 от 16.11.2018 г. за здравните изисквания към обществените перални

Обн. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018 г. Раздел I Общи положения Чл. 1. С тази наредба се определят здравните изисквания към изграждането, устройството, обзавеждането, експлоатацията и перилния процес в обществените перални. Чл. 2. (1) Изискванията на тази наредба не се прилагат за обектите, предлагащи химическо чистене. (2) В обектите по ал. 1 и в … Read more

Наредба № 37 от 1995 г. за хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обществените перални

Обн. ДВ. бр.95 от 27 Октомври 1995г., попр. ДВ. бр.97 от 3 Ноември 1995г., отм. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018г.

Заповед № РД-09-426 за хигиенните изисквания към помещенията на амбулаториите за индивидуална и групова практика за първична и специализирана медицинска помощ

ЗАПОВЕД № РД-09-426 от 21.09.1999 г. На основание чл. 20 от Закона за народното здраве НАРЕЖДАМ 1. Утвърждавам хигиенни изисквания към помещенията на амбулаториите за индивидуална и групова практика за първична и специализирана медицинска помощ и към осигуряването на противоепидемичен режим в тях, съгласно приложението. 2. Контролът по спазването на хигиенните изисквания по т.1 възлагам … Read more

Заповед № РД-09-325 за хигиенните изисквания към помещенията на медицинските, стоматологичните, медико – стоматологичните и диагностично – консултативните центрове и медико – диагностичните и медико-техническите лаборатории, както и към осигуряването на противоепидемичен режим в тях

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО З А П О В Е Д № РД-09-325 София, 04. 04. 2000 г. На основание чл. 20 от Закона за народното здраве Н А Р Е Ж Д А М 1. Утвърждавам хигиенни изисквания към помещенията на медицинските, стоматологичните, медико – стоматологичните и диагностично – консултативните центрове и медико – диагностичните … Read more