Проучване на професионални болести, свързани с фактори – микроклимат, шум, вибрации и електромагнитни полета

Писмо № 91-01-8 от 09.01.2004 г на НОИ Указанията се дават във връзка с бележките, поставени на семинара-обучение на тема “Приложение на методологията за регистриране, потвърждаване и отчитане на професионалните болести” със специалистите по професионални болести и трудова медицина от ТЕЛК/НЕЛК в страната, проведен на 4.12.2003 година. Допълнителните указания са към указания изх.№ 91-01-177 от … Read more

Извършване на оценка на експозицията за експозиция на електромагнитни полета – част 2: риск за всички работещи

До тази стъпка достигаме само, ако за използвано от нас оборудване/извършвана дейност в колона 1 на таблица 3.2. има „Да“! Виж част 1 на процедурата

Препоръка 1999/519/ЕО на съвета от 12 юли 1999 г. относно ограничаването на експозицията на населението на електромагнитни полета (от 0 Hz до 300 Ghz)

Препоръка 1999/519/ЕО е приета на 12 юли 1999 г. и въвежда набор от изисквания и насоки към държавите членки и основа за законодателството на Европейския съюз по отношение безопасността на населението от въздействието на електромагнитните лъчения.

Процедура за оценка на риска за експозиция на електромагнитни полета – част 1

Настоящата процедура систематизира стъпките, които трябва да бъдат направени за оценяване на риска, съгласно изискванията за оценка на риска на Наредба № РД-07-5 от 15.11.2016 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полета.

ДВ, бр. 95 от 29.11.2016: Нова наредба за електромагнитните полета

Наредба № РД-07-5 от 15.11.2016 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полета.

Наредба № РД-07-5 от 15.11.2016 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полета

Обн. ДВ, бр. 95 от 29 ноември 2016 г.

Незадължително ръководство за добри практики при прилагане на Директива 2013/35/ЕС за електромагнитните полета – ръководство за малки и средни предприятия (МСП)

Люксембург: Служба за публикации на Европейския съюз, 2015 г.