Препоръка 1999/519/ЕО на съвета от 12 юли 1999 г. относно ограничаването на експозицията на населението на електромагнитни полета (от 0 Hz до 300 Ghz)

Препоръка 1999/519/ЕО е приета на 12 юли 1999 г. и въвежда набор от изисквания и насоки към държавите членки и основа за законодателството на Европейския съюз по отношение безопасността на населението от въздействието на електромагнитните лъчения.

Процедура за оценка на риска за експозиция на електромагнитни полета – част 1

Настоящата процедура систематизира стъпките, които трябва да бъдат направени за оценяване на риска, съгласно изискванията за оценка на риска на Наредба № РД-07-5 от 15.11.2016 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полета.