Процедура за организация на безопасната експлоатация на електрокари и мотокари

Нормативна база: Наредба № 1 от 10.04.2006 г. за придобиване или признаване на правоспособност за работа с електрокари и мотокари в предприятията Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване Наредба № 10 от 7.12.2004 г. за осигуряване … Read more

Чек-лист за ежедневна проверка на кара преди започване на работа

Нормативно основание: т. 4 на Приложение № 1 към чл. 7, т. 1 на Наредба № 10 от 7.12.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари 4. Преди започване на работа се проверява техническото състояние на кара. В наредбата няма конкретно описание какви проверки трябва да … Read more

Дневник за експлоатация на електрокар/мотокар

Нормативно основание: т.4 на Приложение № 2 към чл. 7, т. 2 и т. 68 на Приложение № 1 към чл. 7, т. 1. на Наредба № 10 от 7.12.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари 4. За всеки електрокар и мотокар се води документация, … Read more

Заповед за оправомощаване на лица за управление на кари

Нормативно основание: чл. 9, т. 2 на Наредба № 10 от 7.12.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари. Чл. 9. За управление на кари се допускат само: 2. оправомощени с писмена заповед на работодателя лица.

Мотокар – високоповдигач с телескопична стрела

Инструкция за безопасна работа с мотокар високоповдигач с телескопична стрела Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване. I. Условия за използване на работното оборудване. При … Read more

Четириколесен вилков електрокар нископовдигач

Инструкция за безопасна работа с четириколесен вилков електрокар нископовдигач Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване. I. Условия за използване на работното оборудване. Четириколесния вилков … Read more

Правила за движението на карите

Правила за движение на карите на територията на предприятието, товаро-разтоварните площадки и складовете Настоящите правила са изготвени на основание  на чл. 11 на Наредба № 10 от 7.12.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари I. Изисквания към местата за движение на карите. 1. Работните места … Read more