Указания от 12.05.2010г. във връзка с изпълнението на Наредба № 3/23.02.2010г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ

Министерство на труда и социалната политика Утвърждавам: МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА: ТОТЮ МЛАДЕНОВ Съгласно чл. 14, ал. 1

Нормативна база по здравословни и безопасни условия на труд - наредби

Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд

Издадена от Министерството на труда и социалната политика Обн. ДВ. бр.19 от 9 Март 2010г., изм. ДВ. бр.43 от 8