ДВ, бр. 66 от 10.8.2018: Изменение на Наредба 3/2010 г. за декларацията по чл. 15 ЗЗБУТ

В броя е обнародвана Наредба за изменение на Наредба № 3 от 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд. С тези изменения официално се дооформя нещо, което на практика бе направено още от януари … Read more

Указания от 12.05.2010г. във връзка с изпълнението на Наредба № 3/23.02.2010г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ

Министерство на труда и социалната политика

Инструкция за попълване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“ УТВЪРЖДАВАМ, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: – п – РУМЯНА МИХАЙЛОВА 1. Съгласно настоящата редакция на чл.15, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд от задължението за подаване на декларация са освободени само лицата, които за своя сметка работят сами, т.е. нямат нает … Read more

Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд

Обн. ДВ. бр.19 от 9 Март 2010 г., посл. изм. ДВ. бр.66 от 10 Август 2018г.