ДВ, бр. 79 от 7.10.2016: Отменена е Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в РБългария

С § 1 на преходните и заключителни разпоредби на Постановление № 255 от 29 септември 2016 г. (обн. в бр. 79 на ДВ от 7 октомври 2016 г.), е отменена Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България. С Постановлението се приема Правилник за … Read more