Презентация: Азбест

АЗБЕСТ – ИСТОРИЯ, СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ Свойства на азбеста Видове азбест Азбестосъдържащи материали Рискови професии Ограничителни мерки за внос и производство Болести

Насоки по приложението на законодателството за минимизиране на риска от професионална експозиция на азбест

Съгласно Чл. 17. (1) на Наредба № 9 от 4.08.2006 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа изискванията по чл. 14, 15 и 16 (оценка на здравно състояние, регистър на работещите и здравни досиета) могат да не се прилагат, при условие че експозицията на работещите е инцидентна и … Read more