Предоставяне на допълнителен платен годишен отпуск при специфични условия на труд

В тази процедура ще разгледаме изискванията за предоставяне на допълнителен платен годишен отпуск за работа при специфични условия на труд - как се определят работещите, които имат право на допълнителен платен годишен отпуск, как се определя продължителността и други възникващи въпроси, свързани с темата.

Нормативни изисквания за предоставяне на допълнителен платен годишен отпуск

Първичното изискване за предоставяне на допълнителен платен годишен отпуск за работа при специфични условия на труд е в чл. 156, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда., който гласи следното:

Чл. 156. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г., предишен текст на чл. 156 - ДВ, бр. 83 от 2005 г.) При условията на чл. 155, ал. 2 работникът или служителят има право на допълнителен платен годишен отпуск:
1. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2005 г.) за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо от предприетите мерки - не по-малко от 5 работни дни;

Условията на чл. 155, ал. 2 са, че при първо постъпване на работа, е необходимо да се придобие поне 4 месеца трудов стаж, за да се ползва платен годишен отпуск.

Този стаж се натрупва еднократно, т.е. веднъж натрупал такъв стаж, работещият има право за ползва платен годишен отпуск за съответната календарна година. Не е необходимо във всяка предприятие да натрупа 4-месечен стаж.

Подробните изисквания са описани в Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск.

Право на допълнителен платен годишен отпуск има и за работа при ненормиран работен ден - не по-малко от 5 работни дни, но тук няма да разгледаме този случай.

Кои работещи имат право на допълнителен платен годишен  отпуск

По-голяма част от Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск на практика описва специфичните условия на работа, при които работещите имат право на допълнителен платен годишен отпуск.

Могат да се разделят на три групи:

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар