ДВ, бр.70 от 15.8.2023: Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина

В броя в обнародвано Постановление № 110 от 10 август 2023 г. за изменение и допълнение на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.

Основното и важно допълнение е на чл. 5,в който  изрично се уточнява, че заповедта за командироване

може да се създава и като електронен документ в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ, L 257/73, 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Има изменения и в командировъчните пари:

  • на екипажите на кораби, плаващи по море под чуждо и българско знаме (прил. 3б)
  • на екипажите на корабите, плаващи по р. Дунав (прил. 3в)

Има и ново приложение 3г, с което се определят командировъчни пари на персонал на военни плавателни средства, плаващи по море.

Вземете пълен достъп до всички наши ресурси

Направи го лесно
Обучавай професионално
Научи бързо
Проверявай и контролирай

Вашият коментар