ДВ, бр. 67 от 4.8.2023: ЗДвП – отмяна на контролния талон и ЗМВР

С ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Наказателния кодекс са направени изменения на Закона за автомобилните превози и Закона за движението по пътищата.

В Наказателния кодекс е добавен нов раздел ІХ "Престъпления против правото на работниците и служителите да се сдружават в синдикални организации и съюзи"

Отмяна на контролния талон

В Закона за движението по пътищата в чл. 100, ал. 1, т. 1 се премахва  текстът, че водачът е длъжен да носи контролния талон.

Вашият коментар