ДВ, бр. 6 от 20.1.2023: Закон за устройство на територията

Не изисква действия, свързани със ЗБУТ

В брой 6 на ДВ от 20.1.2023 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, с който се въвеждат облекчени условия, свързани с изграждането на инсталации за производство на електрическа енергия, топлинна енергия и/или енергия за охлаждане от възобновяеми източници.

Не се изисква одобряване на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж за (изменение на чл. 147) :

14. (нова - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 21.05.2019 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 6 от 2023 г., в сила от 20.01.2023 г.) монтаж на инсталации за производство на електрическа енергия, топлинна енергия и/или енергия за охлаждане от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 1 МW включително към съществуващите сгради и постройки, в т.ч. върху покривните и фасадните им конструкции и в прилежащите им поземлени имоти. За монтаж на инсталациите върху съществуващите сгради и постройки, в т.ч. върху покривните и фасадните им конструкции, разположени извън урбанизираните територии, не се изисква изработване и одобряване на подробен устройствен план;

Не се изисква разрешение за строеж (допълнение на чл. 151. с нова т. 19):

19. (нова - ДВ, бр. 6 от 2023 г., в сила от 20.01.2023 г.) изграждане, основен ремонт и подмяна на инсталации за производство на електрическа енергия, топлинна енергия и/или енергия за охлаждане от възобновяеми източници към съществуващите еднофамилни жилищни и вилни сгради и в прилежащите им поземлени имоти, енергията от които ще се използва само за собствено потребление, ако общата им инсталирана мощност не надхвърля до 20 kW.

Когато се прилага новата точка 19:

Възложителят на инсталацията в срок до 14 дни преди започването на изграждането й подава уведомление до главния архитект на общината, в което описва мощността на инсталацията и разположението й, като към уведомлението възложителят прилага проектни решения в части „Конструкции“, „Електро“ и/или „ОВК“ с чертежи, схеми, изчисления, техническите спецификации и указания за изпълнението на инсталацията, гарантиращи безопасна експлоатация и защита от връщане на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа, когато сградата е присъединена към такава. След извършване монтажа на инсталациите собственикът на обекта, към който се монтират, заедно с изпълнителя или негов законен/упълномощен представител подписват декларация, с която в 14-дневен срок след монтажа уведомяват главния архитект на общината и оператора на електроразпределителната мрежа, когато сградата е присъединена към такава, че инсталацията е поставена под напрежение и е изпълнена съгласно техническата документация.

Съответно е въведена и глоба от 1000 до 5000 лв. за лице, което не подаде посоченото уведомление (нова т. 8 в чл. 232, ал. 5)

С изменение на § 149 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 82 от 2012 г.; изм., бр. 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 101 от 2015 г., бр. 1 от 2019 г. и бр. 107 от 2020 г.) срокът за изготвяне на общ устройствен план за всяка община е удължен 1 януари 2025 г.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар