ДВ, бр. 27 от 24.03.2023: Изменения в условията за командироване в страната и чужбина

С Постановление № 44 от 22 март 2023 г. са направени изменения и допълнениа на Наредбата за командировките в страната, а с Постановление № 45 от 22 март 2023 г. са направени изменения на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.

Командировки в страната

👉🏻 Заповедта за командироване може да е електронна

В чл. 8, ал. 1 се създава изречение второ

Заповедта може да се създава и като електронен документ съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар