ДВ, бр. 10 от 5.02.2021: Отпада техническия надзор на сапаните и други изменения и допълнения на Наредбата за повдигателните съоръжения

В брой 10 на Държавен вестник е обнародвано Постановление № 28 от 1 февруари 2021 г. за изменение и допълнение на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения, приета с Постановление № 199 на Министерския съвет от 2010 г.

С постановлението се правят редица изменения, насочени към:

 • прецизиране на текстове с цел да се избегнат тълкувания;
 • поправяне на препратки към актуалните нормативни актове и стандарти;
 • облекчаване на административната тежест, вкл. удължаване на някои срокове за технически прегледи.

Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", като производствата по глава пета от наредбата, свързани с вписване в регистъра на лицата, които извършват поддържане, ремонтиране и преустройство на повдигателни съоръжения, започнали преди влизането в сила на това постановление, се довършват по досегашния ред.

За вас сме подготвили сравнителна таблица на всички изменения, която ще намерите в края на анализа.

Текстът е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

Пълен достъп до всички ресурси

 • Нормативна база
 • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
 • Ръководства с добри практики.
 • Презентационни и обучителни материали.
 • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
 • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар

5 мнения за “ДВ, бр. 10 от 5.02.2021: Отпада техническия надзор на сапаните и други изменения и допълнения на Наредбата за повдигателните съоръжения”

 1. Според Чл. 100, ал.4 Сапаните не подлежат на регистрация пред органите за технически надзор, но ползвателят осигурява тяхната безопасна експлоатация и следи за наличие на неизправност и/или липса на маркировка.
  Така както разбирам промените в наредбата, „сапаните“ отпадат от ежемесечните проверки и записи в дневник, по чл.61, понеже вече не са „сменяеми товарозахващащи приспособления“.
  Така всеки ползвател сам преценява на какъв период да „следи за наличие на неизправност и/или липса на маркировка“ и как и дали да документира това „следене“.

  • Точно така, на практика изискването на чл. 61, ал. 1 за месечни проверки вече не важи за сапаните.

   От тази гледна точка остава като добра практика да се продължи с месечните проверки (или да се определят такива с друга периодичност) и те да се документират с оглед осигуряване на безопасност и наличие на доказателства.

 2. От измененията на Наредбата не става ясно „сапаните“ остават ли в обхвата на „сменяемите товарозахващащи приспособления“? Преди в опеделенитео за „товарозахващащи приспособления“ ясно пишеше, че сапаните са такива. Вие как го разбирате?

  • На първо място трябва да отбележим, че вече говорим не просто за „товарозахващащи приспособления“, в които по определение преди в тази, а сега в Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините спадат и сапаните, а за „сменяеми товарозахващащи приспособления“.

   В този смисъл новото определение вече е различно и отговаря на определението в стандарта EN 13155 „Кранове. Безопасност. Сменяеми товарозахващащи приспособления“, като това ново понятие не обхваща сапаните (както и цитираният стандарт не обхваща сапаните) .

   Сапаните са „товарозахващащи приспособления“ (по определение в Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините), но не са“сменяеми товарозахващащи приспособления“ (по определение в тази наредба и EN 13155), за които се изисква технически надзор.

   Ето например какво пише в мотивите към доклада за промените:

   С приемането от Министерски съвет на измененията в НБЕТНПС се цели да бъде въведена легална дефиниция „сменяеми товарозахващащи приспособления“, която да замени съществуващата – „товарозахващащи приспособления“ с цел постигане на съответствие между НБЕТНПС и БДС „EN 13155:2003+A2:2009 „Кранове. Безопасност. Сменяеми товарозахващащи приспособления“.

   Линк към мотивите: https://www.mi.government.bg/bg/discussion-news/proekt-na-postanovlenie-na-ministerskiya-savet-za-izmenenie-i-dopalnenie-na-naredbata-za-bezopasnata-3949-m0-a0-1.html