ДВ, бр. 10 от 5.02.2021: Отпада техническия надзор на сапаните и други изменения и допълнения на Наредбата за повдигателните съоръжения

В брой 10 на Държавен вестник е обнародвано Постановление № 28 от 1 февруари 2021 г. за изменение и допълнение на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения, приета с Постановление № 199 на Министерския съвет от 2010 г.

С постановлението се правят редица изменения, насочени към:

  • прецизиране на текстове с цел да се избегнат тълкувания;
  • поправяне на препратки към актуалните нормативни актове и стандарти;
  • облекчаване на административната тежест, вкл. удължаване на някои срокове за технически прегледи.

Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", като производствата по глава пета от наредбата, свързани с вписване в регистъра на лицата, които извършват поддържане, ремонтиране и преустройство на повдигателни съоръжения, започнали преди влизането в сила на това постановление, се довършват по досегашния ред.

За вас сме подготвили сравнителна таблица на всички изменения, която ще намерите в края на анализа.

Текстът е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

Пълен достъп до всички ресурси

  • Нормативна база
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
  • Ръководства с добри практики.
  • Презентационни и обучителни материали.
  • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар