Прилагане на Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси

Актуализирано на 26.04.2021 г.

Задълженията на физическите и юридическите лица, които съхраняват опасни химични вещества и смеси (ОХВС) и общите изисквания към складовете и организацията за съвместно съхранение на опасни химични вещества и смеси са определени в Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

Наредбата е издадена на основание чл. 4б, ал. 1 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. Указания за прилагането на тази наредба се дават от Министерство на околната среда и водите и проверките за спазване на изискванията по наредбата се извършват от Регионалните инспекции по околна среда и водите. Въпреки това, считаме че правилното съхранение на ОХВС е от съществено значение и за безопасността на работещите, защото каквото и да е събитие - инцидент или авария ще се отрази и на тях.

Освен това, нека не забравяме, че съхранението влиза в определението за работа с химични агенти, записано в § 1, т.3. на допълнителните разпоредби на Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа:

"Дейност, включваща химични агенти" е всяка дейност, при която се използват или могат да се използват химични агенти във всеки процес, включително производство, употреба, съхранение, транспорт или депониране и обезвреждане, или са резултат от такава дейност.

В дейностите, свързани със съхранение на опасни химични вещества и смеси е необходимо активно да участват както специалистите, отговарящи за околна среда, така и специалистите в областта на безопасност и здраве при работа и отговарящи за пожарна безопасност.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар