Ръководство за определяне на изключенията, при които не се прилагат изискванията на чл. 14, 15 и 16 от Наредба №9/2006 г.

Настоящето ръководство е разработено във връзка с изискванията на чл. 17. (1) на Наредба № 9 от 4.08.2006 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа, съгласно който изискванията на чл. 14, 15 и 16 могат да не се прилагат, при условие, че експозицията на работещите е инцидентна и с ниска интензивност.

Съответно в § 3. (1) от  Министърът на здравеопазването и министърът на труда и социалната политика разработват ръководството по чл. 17, ал. 2 до 31.ХII.2006 г.

Това е разработеното ръководство в съответствие с § 3. (1) от Заключителните разпоредби на същата наредба. То е предназначено:

  • да подпомогне работодатели, КУТ/ГУТ и СТМ на специализирани за строителни ремонти фирми и групи по поддръжка на инсталации и съоръжения при интерпретиране на положенията на чл. 17 на Наредба №9/2006 г., за вземане на правилни решения на тази база, в съответствие с нормативните изисквания за защита на работещите от риск от азбестова експозиция и
  • да насочи контролните органи на РЗИ и ОИТ за повишаване нивото на контрол върху спазването на тези изисквания.

Настоящето ръководство е разработено от екип на Националния център по обществено здраве и анализи и в част трета ще намерите именно тези критерии.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар