ДВ, бр. 53 от 5.7.2019: Дейности в ядрени съоръжения и с ИЙЛ – облекчаване на административната тежест

В брой 53 на Държавен вестник е обнародвано Постановление № 162 от 28 юни 2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, с което се изменят три наредби в областта на дейностите в ядрени съоръжения и дейности с източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ) Измененията са свързани с облекчаване на административната тежест … Read more

ДВ, бр. 4 от 15.1.2016: Подаване на документи по електронен път за лицензии за безопасно използване на ядрената енергия и специализирано обучение за използване на ядрената енергия

Наредба за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия и Наредба за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия

Наредба за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия

Обн. ДВ. бр.74 от 24 Август 2004г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.4 от 15 Януари 2016 г.

ДВ, бр. 82 от 23.10.2015 г. Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества

В това известие: Промени, които изискват действие от фирми, които са лицензианти или титуляри на разрешително по Закона за безопасно използване на ядрената енергия. В брой 82 от 23.10.2015 г.  е обнародвана Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества, приета с Постановление № 283 от 19 октомври 2015 … Read more

Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 283 ОТ 19 ОКТОМВРИ 2015 Г. за приемане на Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Член единствен. Приема Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества. Заключителна разпоредба Параграф единствен. Отменя се Наредбата за осигуряване на … Read more

ДВ, бр. 27 от 14.4.2015 г. Промени в Наредбата за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 ОТ 6 АПРИЛ 2015 Г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия, приета с Постановление № 209 на Министерския съвет от 2004 г. Основни … Read more