Заповед за извършване на проверки на стелажите и образец на дневник

Нормативно основание: т. т. 24 и 25 от Приложение № 1 към чл. 12, т. 1 на Наредба № 12 от 30 декември 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи.