ДВ, бр.37 от 4.5.2018: Регулация на новите режими при използване на източници с йонизиращи лъчения – изм. и доп. на Наредба за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия

С Постановление № 65 от 30 април 2018 г. са направени изменения и допълнения на Наредбата за реда за издаване … Още