Наредба за радиационна защита при дейности с материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди

Изисквания и мерки за радиационна защита, контрол и ограничаване на облъчването при дейности с материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди, които се осъществяват в промишлените отрасли, посочени в приложение № 1.

ДВ. бр.110 от 29.12.2020: Наредба за радиационна защита, Наредба № 28 от 9 септември 2005 г. и Наредба за радиационна защита при дейности с материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди

В броя са обнародвани: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2005 г. за условията и реда … Още

ДВ, бр.37 от 4.5.2018: Регулация на новите режими при използване на източници с йонизиращи лъчения – изм. и доп. на Наредба за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия

С Постановление № 65 от 30 април 2018 г. са направени изменения и допълнения на Наредбата за реда за издаване … Още