ДВ, бр.37 от 4.5.2018: Регулация на новите режими при използване на източници с йонизиращи лъчения – изм. и доп. на Наредба за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия

С Постановление № 65 от 30 април 2018 г. са направени изменения и допълнения на Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия. Тези изменения и допълнения са последната стъпка, с която се въвеждат изискванията на Директива 2013/59/Евратом от 5 декември 2013 година за определяне на основни норми … Read more

Ръководство: Контрол на метален скрап и реагиране при откриване на радиоактивен скрап

Съдържание Раздел 1: Цел и обхват на ръководството Раздел 2: Разпределение на отговорностите и функции на компетентните държавни органи, лицензиантите и ръководителите на обекти, работещи с метален скрап Раздел 3: Указания за предотвратяване на инциденти с радиоактивен скрап Раздел 4: Указания за откриване на радиоактивни източници и материали в метален скрап Раздел 5: Указания за … Read more

ДВ, бр. 16 от 20.2.2018: Нова Наредба за радиационна защита

С новата Наредба за радиационна защита се осигурява транспонирането в националното законодателство на изискванията на Директива 2013/59/Евратом на Съвета от 5 декември 2013 година за определяне на основни норми на безопасност за защита срещу опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение. С Постановлението за приемане на наредбата се отменят: 1. Наредбата за основни норми за … Read more