Ръководство за добра практика – изкуствени оптични лъчения

Препоръчително ръководство за добра практика при прилагане на Директива 2006/25/ЕО (Изкуствени оптични лъчения). (Директивата е въведена в България с Наредба № 5 от 11.06.2010 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на изкуствени оптични лъчения) Люксембург: Служба за публикации на Европейския съюз, 2011 г. ISBN … Read more