Нормативна база по здравословни и безопасни условия на труд - наредби

Наредба № РД-02-20-2 от 28 септември 2020 г. за условията и реда за проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация и контрол на станции за зареждане на автомобили, задвижвани с гориво водород

В сила от 07.01.2021 г. Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията,

Превоз на опасни товари по шосе

Брошура, подготвена от Асоциация на  българсте предприятия за международни превози и пътищата. В брошурата са засегнати въпроси свързани с: значение

Нормативна база по здравословни и безопасни условия на труд - наредби

Наредба № 16 от 12.08.1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини

Издадена от Министерство на околната среда и водите, Министерство на промишлеността, Министерство на транспорта, Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Безопасно транспортиране на газ

Брошура на Европeйската индуструална газова асоциация. СЪДЪРЖАНИЕ Етикети Транспортни инструкции Правила за безопасност Товарене и разтоварване Вентилация Транспортиране на цилиндри