ДВ, бр. 81 от 2.10.2018: Нaредба № 40 от 2004 г. – автомобилен превоз на опасни товари

В броя е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Нaредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари, която вняся промени от поредицата „облекчаване на административната тежест“.

ДВ, бр. 62 от 27.7.2018: Увеличение на глобите при превоз на опасни товари

С преходните и заключителни разпоредби на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход са направени промени в Закона за автомобилните превози, с които се увеличават глобите, свързани с нарушения при превоз на опасни товари, както и са въведени по-високи глоби за повторно нарушение:

ДВ, бр. 33 от 17.4.2018: Промени в Наредба №40 за превоз на опасни товари

В брой 33 на Държавен вестник от 17 април 2018 г. е направено изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари. Целта е намаляване на административната тежест. В тази връзка ОТПАДАТ два документа, които до момента трябваше да бъдат подавани като … Read more

ДВ, бр. 78 от 29.09.2017: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 46 от 2001 г. за железопътен превоз на опасни товари

Промените в Наредба №46 от 30.11.2001 г. за железопътен превоз на опасни товари въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2016/2309 на Комисията от 16 декември 2016 г. за адаптиране за четвърти път към научно-техническия прогрес на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари (OB L 345, 20.12.2016 г.). Отбелязваме … Read more

ДВ, бр. 76 от 19.9.2017: Изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. – автомобилен превоз на опасни товари

В брой 76 на ДВ е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари, с която се внасят доста промени, включително такива, изискващи допълнителни действия от консултантите по безопасност при превоз на опасни товари по шосе и ръководителите … Read more

Превоз на опасни товари по шосе

Брошура, подготвена от Асоциация на  българсте предприятия за международни превози и пътищата. В брошурата са засегнати въпроси свързани с: значение на знаците за сигнализация на МПС с опасни товари и номерата на тях основни правила при произшествие забрана за съвместно натоварване на пакети със знаци за опасност знаци за опасност, поставяни на превозни средства и … Read more