Заповед за състава на изпитната комисия за квалификационна група – писмен изпит

Нормативно основание: чл. (2) на Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V Чл. 20. (1) Проверката на знанията се извършва с изпит пред комисия в състав председател и най-малко двама членове. (2) (Изм. – ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 05.09.2013 г.) Когато обучението за … Read more

Заповед за състава на изпитната комисия за квалификационна група – устен изпит

Нормативно основание: чл. (2) на Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V Чл. 20. (1) Проверката на знанията се извършва с изпит пред комисия в състав председател и най-малко двама членове. (2) (Изм. – ДВ, бр. 49 от 2013 г., в сила от 05.09.2013 г.) Когато обучението за … Read more

Протокол и дневник за проведен изпит за първа квалификационна група

Нормативно основание: чл. 28, Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V Чл. 28. (1) За придобиване на първа квалификационна група лицето преминава еднодневно обучение от лице с не по-ниска от трета квалификационна група, което завършва с устен изпит. (3) За резултатите от изпита по ал. 1 се съставя … Read more

Заповед за вътрешнофирмено обучение за първа квалификационна група по електробезопасност

Нормативно основание: Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V