ДВ, бр. 9 от 26.1.2018: Нова наредба за оценяване на съответствието на газови уреди

С Постановление № 10 ОТ 23 януари 2018 г. е приета Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на уредите, захранвани с газово гориво Отменя се Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на газовите уреди

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на уредите, захранвани с газово гориво

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10 ОТ 23 ЯНУАРИ 2018 Г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на уредите, захранвани с газово гориво МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Член единствен. Приема Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на уредите, захранвани с газово гориво. Заключителни разпоредби § 1. Отменят се: 1. Наредбата за съществените … Read more

Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове

Обн. ДВ. бр.82 от 21 Септември 2004 г., посл. изм. ДВ. бр.60 от 20 Юли 2018г.

Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ

Обн. ДВ. бр.67 от 2 Август 2004 г., посл. изм. ДВ. бр.60 от 20 Юли 2018 г.