Ръководство добри практики – експлозивна атмосфера (на английски)

Незадължително ръководство за добра практика при прилагане на Директива 1999/92/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 16 декември 1999 г. относно минималните изисквания за подобряване защитата на здравето и безопасността на работниците при потенциален риск от експлозивни атмосфери 128 страници Директива 1999/92/ЕО е въведена в България чрез Наредба № 11 oт 27.12.2004 г. за минималните … Read more

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера

Обн. ДВ. бр.23 от 25 Март 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.87 от 31 Октомври 2017г.

Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера

Обн. ДВ. бр.81 от 21 Септември 2001 г., посл. изм. ДВ. бр.50 от 17 Юни 2014 г.

Наредба № 6 от 25.11.2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ

Обн. ДВ. бр.107 от 7 Декември 2004г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.30 от 1 Април 2014 г.

Наредба № 11 oт 27.12.2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера

Обн. ДВ. бр.6 от 18 Януари 2005 г., изм. ДВ. бр.101 от 4 Декември 2007 г.