Постановление № 2 от 11 януари 2016 г. за приемане на Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях

Нормативна база Опасни вещества ПАБ
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (0)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Член единствен. Приема Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. Отменя се Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях, приета с Постановление № 238 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 76 от 2012 г.).
§ 2. В Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, приета с Постановление № 238 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 80 от 2009 г.; попр., бр. 97 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2012 г.), се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 4 ал. 4 се изменя така:
„(4) Операторът представя към заявлението и информация за изпълнение на разпоредбите на глава шеста и на глава седма, раздел I от ЗООС. Резултатите от извършена ОВОС и заключенията от оценката на риска от големи аварии с опасни вещества с описание на мерките за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях може да се включат в заявлението.“
2. В приложение № 1 към чл. 4, ал. 3 в т. 11 думите „Аварийни планове“ се заменят с „Аварийно планиране“.
3. В приложение № 5 към чл. 16, ал. 1, в т. IIA т. 2 се изменя така:
„2. Предвидено увеличение на количествата или промяна във вида на използваните опасни вещества от приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 към ЗООС, което изисква провеждане на процедура за одобряване на доклад за безопасност по реда на глава седма, раздел I от ЗООС;“.
4. В приложение № 6 към чл. 16, ал. 3, т. 3:
а) в т. 12 думите „съгласно определението в“ се заменят с „по смисъла на § 1, т. 54, буква „а“ от допълнителните разпоредби на“;
б) в т. 13.1 думите „класифицираните като опасни съгласно ЗЗВВХВС вещества и смеси“ се заменят с „опасните вещества по смисъла на § 1, т. 54, буква „а“ от допълнителните разпоредби на ЗООС“;
в) в т. 13.2 след думите „Аварийният план“ се добавя „и/или докладът за политиката за предотвратяване на големи аварии, съответно докладът за безопасност“.
§ 3. В Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите, приета с Постановление № 136 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 73 и 94 от 2012 г., бр. 2 от 2013 г. и бр. 79 от 2014 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3.(1) За издаване на решение по чл. 116, ал. 1 ЗООС за одобряване на доклад за безопасност или по чл. 116ж, ал. 4 ЗООС за одобряване на актуализиран доклад за безопасност на предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал се заплаща такса в размер 500 лв.
(2) За издаване на становище по чл. 106, ал. 2 ЗООС за потвърждаване пълнотата и съответствието на Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал се заплаща такса в размер 200 лв.
(3) За валидиране класификацията на предприятие/съоръжение с нисък или висок рисков потенциал и издаване на становище по чл. 103, ал. 6 и 7 ЗООС за потвърждаване на извършената класификация се заплаща такса в размер 100 лв.“
2. В чл. 28 думите „чл. 22а, ал. 1 от“ се заличават.
3. В § 2 от заключителната разпоредба думите „чл. 7, параграф 8 от Регламент (ЕО) 689/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно износа и вноса на опасни химикали“ се заменят с „чл. 8, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 649/2012 г. на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали (ОВ, L 201, 27.07.2012 г.)“.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател: Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков

 

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ