Наредба № 7 от 8.06.1998 г. за системите за физическа защита на строежите

Издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Обн. ДВ. бр.70 от 19 Юни 1998 г., попр. ДВ. бр.82 от 17 Юли 1998 г., изм. ДВ. бр.52 от 8 Юни 1999 г., изм. ДВ. бр.84 от 13 Октомври 2000 г., попр. ДВ. бр.93 от 14 Ноември 2000 г.

Отм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2017 г.
Отменена с § 3 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № РД-02-20-6 от 19 декември 2016 г. за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите - ДВ, бр. 1 от 3 януари 2017 г., в сила от 04.04.2017 г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят категориите на системите за физическа защита (СФЗ) на строежите и техническите изисквания към техните елементи.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.