ДВ. бр.110 от 29.12.2020: Наредба за радиационна защита, Наредба № 28 от 9 септември 2005 г. и Наредба за радиационна защита при дейности с материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди

В броя са обнародвани:

Промените са свързани с полученото официално уведомително писмо № С(2020)1449 относно процедура срещу България за нарушение № 2020/2077 за непълно транспониране на Директива 2013/59/ЕВРАТОМ на Съвета от 5 декември 2013 година за определяне на основни норми на безопасност за защита срещу опасностите, произтичащи
от излагане на йонизиращо лъчение и за отмяна на директиви 89/618/Евратом, 90/641/Евратом, 96/29/Евратом, 97/43/Евратом и 2003/122/Евратом.

Наредба № 28 от 2005 г. за условията и реда за регистрация, обработка и съхраняване на данните, съдържащи се в регистъра на лицата, които работят или са работили в среда на йонизиращи лъчения.

Освен измененията, свързани с непълно транспониране на директивате, се прецизират и някои от текстовете на наредбата, свързани с измененията в чл. 64 от Закона за здравето, съгласно които медицинското наблюдение на лицата, които работят с източници на йонизиращи лъчения и оценка на медицинската им пригодност може да се извършва и от лечебни заведения.

Направени следните изменения и допълнения:

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар