ДВ, бр. 110 от 29.12.2020: Закон за здравето и Закон за лечебните заведения – не касаят ЗБУТ

§ 24 и 27от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс са направени изменения и допълнения на Закона за здравето и Закона за лечебните заведения.

Закон за здравето

Задължително настаняване и лечение за лицата с психични разстройства, които могат да представляват опасност - участие на лицето и вещото лице чрез видеоконферентнат връзка при при обявено извънредно положение, военно положение, бедствие, епидемия, извънредна епидемична обстановка или други форсмажорни обстоятелства (чл. 168, ал. 5)

Закон за лечебните заведения

Изменение на срока за влизане в сила на разпоредби, свързани със закриване на домовете за медико-социални грижи за деца - от 1 януари 2021 г. на 31 декември 2021 г.

Вашият коментар