ДВ, бр. 99 от 20.11.2020: Наредба правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове

В броя е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (обн., ДВ, бр. 20 от 2017 г.; изм., бр. 46 от 2018 г.)

С измененията се изпълняват две цели - намаляване на административната тежест и създаване на изисквания по отношение на информационна система за събиране и обработване на данни за флуорсъдържащите парникови газове, в съответствие с чл.17г от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), която ще се изгради и поддържа от Изпълнителна агенция по околна среда от 01.01.2023г.

Текстът е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

Пълен достъп до всички ресурси

  • Нормативна база
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
  • Ръководства с добри практики.
  • Презентационни и обучителни материали.
  • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар