ДВ, бр. 99 от 20.11.2020: Наредба правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове

В броя е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (обн., ДВ, бр. 20 от 2017 г.; изм., бр. 46 от 2018 г.)

С измененията се изпълняват две цели - намаляване на административната тежест и създаване на изисквания по отношение на информационна система за събиране и обработване на данни за флуорсъдържащите парникови газове, в съответствие с чл.17г от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), която ще се изгради и поддържа от Изпълнителна агенция по околна среда от 01.01.2023г.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар