ДВ, бр.99 от 13.12.2022 г.: изм. и доп. Наредба № 11 за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства

С измененията и допълненията на Наредба № 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства се транспонира в българската нормативна уредба на разпоредбата на член 20 от Регламент (ЕС) 2019/1242 на Европейския парламент и на Съвета, с който се изменя Директива 96/53/ЕО на Съвета от 25 юли 1996 година.

Измененията касаят максимално допустимите размери в националния и международен трафик на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността, както и максимално допустимите маси в международния трафик.

В наредбата са включени следните текстове:

  • Допълнително увеличение в допустимата максималната маса, свързана с технологията на алтернативно гориво или технологията с нулеви емисии, съответно с максимум 1 тон и 2 тона, за пътни превозни средства по чл. 6, ал. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6, букви „а“ и „б“, както и по т. 7, буква „б“;
  • Понятието „превозно средство с нулеви емисии“;
  • Изискването превозните средства на алтернативно гориво или с нулеви емисии също спазват ограниченията за максимално допустимо натоварване на осите.
  • Създадена е разпоредба, която внася яснота относно начина на доказване на допълнителната маса, необходима за превозните средства на алтернативно гориво или с нулеви емисии. Същата се определя въз основа на документацията, предоставена от производителя, когато въпросното превозно средство е одобрено.

Тази допълнителна маса се посочва в официалното доказателство, което се изисква в съответствие с член 6 от Директива 96/53/ЕО на Съвета от 25 юли 1996 година относно максимално допустимите размери в националния и международен трафик на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността, както и максимално допустимите маси в международния трафик.

  • Посочен е европейският акт, чийто изисквания се въвеждат с предложените промени.

Таблица на съответствието на измененията и допълненията с правото на Европейския съюз

Регламент (ЕС) 2019/1242 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за изменение на Директива 96/53/ЕО на Съвета от 25 юли 1996 година относно максимално допустимите размери в националния и международен трафик на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността, както и максимално допустимите маси в международния трафикИзменения и допълнения на Наредба № 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства
Член 20 от Регламент (ЕС) 2019/1242 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година – Изменения на Директива 96/53/ЕО
Директива 96/53/ЕО се изменя, както следва:
1) В член 2 след определението на „превозно средство на алтернативно гориво“ се създава
следното определение:
„—„превозно средство с нулеви емисии“ означава „тежкотоварно превозно средство с нулеви емисии“ съгласно определението в член 3, точка 11 от Регламент (ЕС) № 2019/1242 на Европейския парламент и на Съвета“
§ 2. В Допълнителните разпоредби.
1. В § 1. се създава т. 22 със следния текст:
„22. „превозно средство с нулеви емисии“ означава „тежкотоварно превозно средство с нулеви емисии“ съгласно определението в член 3, точка 11 от Регламент (ЕС) № 2019/1242 на Европейския парламент и на Съвета.“
2) Член 10б се заменя със следното:
„Член 10б Максимално допустимите маси на превозните средства на алтернативно гориво или с нулеви емисии са тези, които са посочени в точки 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.3.1, 2.3.2 и 2.4 от приложение I.
§1. В чл. 6 се правят следните изменения
1. ал. 5 се изменя така:
„(5) За моторни превозни средства на алтернативно гориво и с нулеви емисии стойностите по ал. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6, букви „а“ и „б“, както и по т. 7, буква „б“ се увеличават с допълнителната маса, свързана с технологията на алтернативно гориво или технологията с нулеви емисии, съответно с максимум 1 тон и 2 тона.“
Превозните средства на алтернативно гориво или с нулеви емисии също спазват ограниченията за максимално допустимо натоварване на осите, посочени в приложение I, точка 3.§1. В чл. 6 се правят следните изменения
2. създава се ал. 6 със следния текст:
„(6) Превозните средства на алтернативно гориво или с нулеви емисии също спазват ограниченията за максимално допустимо натоварване на осите, посочени в чл. 7.“
Допълнителната маса, необходима за превозните средства на алтернативно гориво или с нулеви емисии, се определя въз основа на документацията, предоставена от производителя, когато въпросното превозно средство е одобрено. Тази допълнителна
маса се посочва в официалното доказателство, което се изисква в съответствие с член 6.
§ 2. В Допълнителните разпоредби.
2. В Допълнителните разпоредби се създава параграф
1а:
„§ 1а. Допълнителната маса, необходима за превозните средства на алтернативно гориво или с нулеви емисии, се определя въз основа на документацията, предоставена от производителя, когато въпросното превозно средство е одобрено. За удостоверяване, че
превозното средство отговаря на изискванията, то трябва да бъде снабдено с едно от доказателствата, посочени в т. 1-3:
1. Комбинация от следните две табели:
а) „табела на производителя“ на превозното средство, изработена и поставена съобразно разпоредбите на Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства;
б) табела, в която са указани размерите на превозното средство, съобразно разпоредбите на Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства;
2. Единична табела, изработена и поставена в съответствие с Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства и съдържаща данни от двете табели, посочени в т. 1;
3. Официален документ, издаден от компетентните органи на държавата-членка, където превозното средство е регистрирано или пуснато в движение. В този документ се съдържат същите реквизити и данни, както тези на табелите, посочени в т. 1. Той трябва да се  съхранява на леснодостъпно за контрол и
добре защитено място.“
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 10з, за да актуализира за целите на настоящата директива списъка на алтернативни горива, посочени в член 2, които изискват допълнителна маса. От особено значение е Комисията да следва обичайната си практика и да провежда консултации с експерти,
включително експерти на държавите членки, преди да приеме тези делегирани актове.“
Не подлежи на въвеждане
3) Приложение I се изменя, както следва:
а) към втората колона в точки 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 и 2.2.4 се добавя следната алинея: „За комбинациите от превозни средства, включително превозни средства на алтернативно гориво или с нулеви емисии, максимално допустимите маси, предвидени в настоящия раздел, се увеличават с допълнителната маса, свързана с технологията на алтернативно
гориво или технологията с нулеви емисии, съответно с максимум 1 тон и 2 тона.“;
§1. В чл. 6 се правят следните изменения
1. ал. 5 се изменя така:
„(5) За моторни превозни средства на алтернативно гориво и с нулеви емисии стойностите по ал. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6, букви „а“ и „б“, както и по т. 7, буква „б“ се увеличават с допълнителната маса, свързана с технологията на алтернативно гориво или технологията с нулеви емисии, съответно с максимум 1 тон и 2 тона.“
б) във втората колона в точка 2.3.1 се добавя следната алинея: „Превозни средства с нулеви емисии: максимално допустимата маса от 18 тона се увеличава с допълнителната маса, свързана с технологията с нулеви емисии, с максимум 2 тона.“;§1. В чл. 6 се правят следните изменения
1. ал. 5 се изменя така:
„(5) За моторни превозни средства на алтернативно гориво и с нулеви емисии стойностите по ал. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6, букви „а“ и „б“, както и по т. 7, буква „б“ се увеличават с допълнителната маса, свързана с технологията на алтернативно гориво или технологията с нулеви емисии, съответно с максимум 1 тон и 2 тона.“
в) в третата колона в точка 2.3.2 се добавя следната алинея: „Триосни моторни превозни средства с нулеви емисии: максималната допустима маса от 25 тона или 26 тона, когато задвижващата ос е оборудвана с двойни гуми и пневматично окачване или окачване, признато за равностойно в рамките на Съюза, както са определени в приложение II, или когато всяка задвижваща ос е оборудвана с двойни гуми и максималната маса на всяка ос не надвишава 9,5 тона, се увеличава с допълнителната маса, свързана с технологията с нулеви емисии, с максимум 2 тона.“;§1. В чл. 6 се правят следните изменения
1. ал. 5 се изменя така:
„(5) За моторни превозни средства на алтернативно гориво и с нулеви емисии стойностите по ал. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6, букви „а“ и „б“, както и по т. 7, буква „б“ се увеличават с допълнителната маса, свързана с технологията на алтернативно гориво или технологията с нулеви емисии, съответно с максимум 1 тон и 2 тона.“
г) в третата колона в точка 2.4 се добавя следната алинея: „Триосни съчленени автобуси, които са превозни средства с нулеви емисии: максимално допустимата маса от 28 тона се увеличава с допълнителната маса, свързана с технологията с нулеви емисии, с максимум 2 тона.“§1. В чл. 6 се правят следните изменения
1. ал. 5 се изменя така:
„(5) За моторни превозни средства на алтернативно гориво и с нулеви емисии стойностите по ал. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6, букви „а“ и „б“, както и по т. 7, буква „б“ се увеличават с допълнителната маса, свързана с технологията на алтернативно гориво или технологията с нулеви емисии, съответно с максимум 1 тон и 2 тона.“

Вземете пълен достъп до всички наши ресурси

Направи го лесно
Обучавай професионално
Научи бързо
Проверявай и контролирай

Вашият коментар