ДВ, бр. 97 от 5.12.2017: ЗЗБУТ – отмяна на изискването за подаване на уведомление по чл. 15

В броя е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Основната промяна, която пряко засяга всички фирми, в отмяната на изискването за подаване на уведомление по чл. 15 - при липса на промяна на обстоятелствата, при които се подава декларация по член 15 от закона.

Забележка: Вероятно съвсем скоро трябва да очакваме и изменения на Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ, тъй като в нея все още стои изискването и образеца на уведомлението.

Другите промени в ЗЗБУТ са свързани с:

  • замяна навсякъде в закона натермина "препарати" със "смеси" - актуалния термин в момента;
  • залагане в закона на разработването на стандарт/и за службите по трудова медицина (чл. 25а) - в заключителните разпоредби е даден едногодишен срок за утвърждаване на стандартите, т.е. в края на следващата година. В проекта на националната програма по БЗР 2018-2020 г. обаче е заложено тогава да се разработват, а да бъдат утвърдени през 2019-а година, което е по-вероятно.
  • прецизиране на изискванията към лицето с техническо образование в състава на СТМ (чл. 25б);
  • прецизиране на текстовете относно работата на Националния съвет по условия на труд - обсъжда националната програма по БЗР и става орган за координиране на дейностите по инспектиране на труда.

Със заключителните разпоредби са направени изменения и на Закона за инспектиране на труда, като се премахва националния съвет за инспектиране на труда и неговата дейност ще се осъществява от Националния съвет по условия на труд (чл. 10 и 11)

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ