ДВ, бр. 97 от 5.12.2017: Важни промени в Закона за защита при бедствия

В броя е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи. Те са свързани с отпадането на идеята за създаване на Държавно предприятие "Център за предоставяне на услуги" - отменя се цялата глава трета "а" на Закона за МВР, както и промени относно охранителна дейности и дейности по пожарогасене срещу заплащане. Освен това се дава възможност за изпълнение на някои дейности от лица на трудов договор.

С преходните и заключителни разпоредби, обаче, на Закона за изменение и допълнение на Закона за МВР са направени и

важни промени в Закона за защита при бедствия