ДВ, бр. 97 от 5.12.2017: Важни промени в Закона за защита при бедствия

Промени в нормативните изисквания по ЗБУТ
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (0)

В броя е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи. Те са свързани с отпадането на идеята за създаване на Държавно предприятие "Център за предоставяне на услуги" - отменя се цялата глава трета "а" на Закона за МВР, както и промени относно охранителна дейности и дейности по пожарогасене срещу заплащане. Освен това се дава възможност за изпълнение на някои дейности от лица на трудов договор.

С преходните и заключителни разпоредби, обаче, на Закона за изменение и допълнение на Закона за МВР са направени и

важни промени в Закона за защита при бедствия

1. Допълнителни изисквания към общинските и областните планове за защита

Тези планове трябва да се разработват по начин, осигуряващ преминаване на управлението при бедствия от общинско на областно и съответно на национално ниво.

2. За аварийните планове по чл. 35:

 • максималните възможно последици се определят въз основа на оценка на риска (доп. на чл. 35, ал.1, т. 1);
 • локалните системи за оповестяване трябва да осигуряват ранно предупреждение не само на персонала, но и на компетентните органи и населението.
 • въведени са изключения от изискването за изграждане на локални системи за оповестяване.

Това е текстът на новите ал. 4-7 на чл. 35 относно локалните системи за оповестяване:

(4) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2017 г.) Локалните системи за оповестяване по ал. 3, т. 5 може да не се изграждат в обекти, представляващи строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква "г" от Закона за устройство на територията (Заб. строежи, криещи опасност от взрив, от значително вредно въздействие върху околната среда или от разпространение на отровни или вредни вещества), в случаите, когато максималните възможни последици за персонала, населението и околната среда от авария, определени в плана по ал. 1, не могат да причинят загуба на човешки живот, травми или други последици за здравето извън територията на обекта поради:

 1. количеството и физикохимичните характеристики на наличните опасни вещества;
 2. отдалеченост от строежи първа, втора и трета категория по чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията;
 3. отдалеченост от жилищни сгради, сгради и съоръжения за обществено обслужване, както и производствени сгради, инсталации, съоръжения и прилежаща инфраструктура.

(5) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2017 г.) Локалните системи за оповестяване по ал. 3, т. 5 може да не се изграждат в обекти, представляващи строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква "д" от Закона за устройство на територията (Заб. хидротехнически съоръжения, криещи опасност от наводнения, в т.ч. язовири и прилежащите им съоръжения и временно строителство) , в случаите, когато при авария в заливаемите територии, определени в плана по ал. 1, не попадат:

1. строежи първа, втора и трета категория по чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията;

2. жилищни сгради, сгради и съоръжения за обществено обслужване, както и производствени сгради, инсталации, съоръжения и прилежаща инфраструктура.

(6) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2017 г.) Локалните системи за оповестяване по ал. 3, т. 5 осигуряват възможност за:
1. незабавно подаване на сигнал към съответния оперативен център на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР, при възникване на авария;
2. предупреждаване на населението чрез задействането им от съответния оперативен център на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР.

(7) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2017 г.) Условията и редът за изпълнението на изискванията на ал. 6 се определят с наредбата по чл. 62, ал. 2, т. 5. (Заб.: Наредба за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност)

3. За плановете за защита при бедствия по чл. 36.

 • премахва се изискването за описване на отговорните структури (чл. 36, ал. 1, т. 3);
 • описва се вреемто за реагиране на на отговорните структури, а на лицата, които изпълняват предвидените мерки;
 • отменя се задължението за изграждане на локални системи за оповестяване за лицата, които имат задължение само за План за защита при бедствия (а не за авариен план по чл. 35)

4. Сериозно намаляване на глобите.

4.1. За нарушение на ЗЗБ и неговите поднормативни актове глобата намалява - до момента беше глоба от 500 до 2000 лв. или с имуществена санкция от 3000 до 10 000 лв, вече е - глоба от 200 до 2000 лв. или с имуществена санкция от 1000 до 5000 лв.

Въвежда се и по-малка санкция - за маловажно нарушение: глоба от 100 до 200 лв. или им се налага имуществена санкция в размер от 200 до 500 лв.

4.2. За собственик/оператор на Европейска критична инфраструктура глобата се намалява по следния начин:
- За неизпълнения на задължения по чл. 18б вместо глоба от 2000 до 5000 лв. или с имуществена санкция от 15 000 до 25 000 лв. - глоба от 200 до 2000 лв. или с имуществена санкция от 1000 до 5000 лв.
- за неизпълнение на задължения по чл. 18в вместо глоба от 2000 до 5000 лв. или с имуществена санкция от 5000 до 15 000 лв. - глоба от 200 до 2000 лв. или с имуществена санкция от 1000 до 5000 лв.

4.3. За неизпълнение на предписание по ЗЗБ или неговите поднормативни актове - вместо глоба от 1500 до 10 000 лв. или с имуществена санкция от 3000 до 15 000 лв. - глоба от 200 до 2000 лв. или с имуществена санкция от 1000 до 5000 лв.

4.4. За неизпълнение на задължение по чл. 35, 36 иили 37 - вместо глоба в размер от 500 до 5000 лв. или с имуществена санкция в размер от 5000 до 50 000 лв. - глоба в размер от 200 до 2000 лв. или с имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв.

Въвежда се глоба за маловажно нарушение по тези членове - глоба в размер от 100 до 200 лв. или имуществена санкция в размер от 200 до 500 лв.

5. Удължават срока за разработване на национална стратегия за намаляване на риска от бедствия и национална програма за намаляване на риска от бедствия.

С Преходните и заключителни разпоредби са направени промени в други закони, които не касаят директно ЗБУТ:

 1. В случаите, когато при извършване на периодичен технически преглед се установи опасна техническа неизправност, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" уведомява Министерството на вътрешните работи за временно отнемане регистрацията на неизправното превозно средство. След отстраняването й пайк службено регистрацията се възстановява (чл. 143, нови ал. 16 – 21)
 2. Нова глоба (чл. 177, ал. 3) - за навлизане след след пътен знак, забраняващ навлизането на моторно превозно средство с размери, маса или натоварване на ос над означените (от 500 до 3000 лв.)

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ