ДВ, бр. 92 от 27.10.2020: Закон за мерките и действията по време на извънредното положение и ЗУТ

Закон за мерките и действията по време на извънредното положение

С § 55 от Преходни и заключителни разпоредби на Закон за изменение и допълнение на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели са направени изменения и на Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците.

Изменението е свързано с удължаване на действието на чл. 21 от закона, съгласно който управляващите органи на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове имат право да изменят едностранно договори за безвъзмездна финансова помощ, да отпускат безвъзмездна финансова помощ без публикуване на покана за набиране на предложения и др. под.

С изменението тези права остават по време на извънредната епидемична обстановка и до 9 месеца след нейната отмяна (преди  - по време на извънредното положение и до 2 месеца след отмяната му).

Изменението влиза в сила от 14 юли 2020 г..

Закон за устройство на територията

В броя е обнародвано Решение № 14 от 15 октомври 2020 г. по конституционно дело № 2 от 2020 г.

С решението се обявяват за противоконституционни разпоредбите на чл. 208, ал. 1 в частта „а за имоти, предвидени за озеленени площи по чл. 61, ал. 4 – петнадесет години“ (свързано със срока за започване на отчуждителните процедури)  и на чл. 215, ал. 6 от Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2.01.2001 г.; посл. изм., бр. 62 от 14.07.2020 г.) - "Не подлежат на обжалване общите устройствени планове, както и техните изменения."

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар