ДВ, бр. 79 от 8.10.2019: Изменения в КТ и ЗДСл – не касаят ЗБУТ

В броя е обнародван новия Закон за публичните предприятия и във връзка с това са направени две малки допълнения на Кодекса на труда и Закона за държавния служител, които касаят участието на държавни служители и работещите по трудово правоотношение в държавната администрация в органите на управление или контрол на търговските дружества с държавно или общинско участие.

В Кодекса на труда е допълнен на чл. 107а, ал. 2 (касае Допълнителни условия за работещите по трудово правоотношение в държавната администрация):

(2) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) Служителят може да участва като представител на държавата или общината в органите на управление или контрол на търговските дружества с държавно или общинско участие в капитала или на юридическите лица, създадени със закон, в съвети, комитети, одитни комитети, комисии, работни или експертни групи, органи на управление или контрол на фондове, сметки и други, които не са юридически лица, за което не получава възнаграждение, освен в случаите, предвидени в Закона за публичните предприятия.

Абсолютно същия текст, но за държавни служители, има и в Закона за държавния служител в чл. 7, ал. 3, който съответно е допълнен по същия начин.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.