ДВ, бр. 77 от 18.9.2018: Технически промени в закони

С преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс са направени дребни промени в Кодекса на труда и редица закони:

Измененията са два основни вида:

- преди записите бяха, че обжалването става пред Върховния адмиинстративен съд, докато сега записите са, че обжалването (например за мълчалив отказ, отнемане на лицензия, административни актове) става пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

- допълнения относно изпълнението на различни задачи, като е уточнено, че те се извършват не само от конкретния министър, но може и от определено от него длъжностно лице от състава на министерството.

Например в Кодекса на труда е изменен чл. 36 ал. 7 от:

Отказът на Министерския съвет да признае организация на работниците и служителите или на работодателите за представителна се мотивира и съобщава на заинтересуваната организация в 7-дневен срок от приемането му. Заинтересуваната организация може да обжалва отказа пред Върховния административен съд.

на

Отказът на Министерския съвет да признае организация на работниците и служителите или на работодателите за представителна се мотивира и съобщава на заинтересуваната организация в 7-дневен срок от приемането му. Заинтересуваната организация може да обжалва отказа пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ