ДВ, бр. 76 от 27.9.2019: Изм. на Наредба 40 за превоз на опасни товари

В броя е обнародвана Наредба за изменение на Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари с едно единствено изменение в § 5 от преходните и заключителните разпоредби:

В стария вид приложения А и Б на ADR стават приложими от 3 януари 2018 г. С това изменение са приложими от 1 януари 2019 г., което не променя изискванията към момента на обнародване на наредбата за изменение - 27.09.2019 г.

§ 5. (Нов - ДВ, бр. 67 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 76 от 2015 г., в сила от 02.10.2015 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2019 г., в сила от 27.09.2019 г.) Терминът "договаряща страна" в приложения А и Б на ADR, приложими от 3 януари 2018 г. 1 януари 2019 г., трябва да се разбира като "държава - член на Европейския съюз".