ДВ, бр. 73 от 4.9.2018: Нови гранични стойности на химични агенти

В броя е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа.

С измененията се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2017/164 на Комисията от 31 януари 2017 г. за установяване на четвърти списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция съгласно Директива 98/24/ЕО на Съвета и за изменение на директиви 91/322/ЕИО, 2000/39/ЕО и 2009/161/ЕС на Комисията (OB L 27, 1.02.2017 г.).

Измененията включват:

  • промяна в граничните стойности за някои химични агенти, в повечето случаи към по-ниска стойност;
  • добавяне на гранични стойности за краткотрайна експозиция (15 мин);
  • добавяне на нови химични агенти, за които се въвеждат гранични стойности.

Подготвили сме сравнителна таблица само за химичниате агенти с промяна. От нея можете да видите измененията, съответно старите и новите гранични стойности, както и добавените. Новите химични агенти са маркирани в оранжево.

ВНИМАНИЕ: Необходими са действия, ако имате работещи, експонирани на някои от химичните агенти, за които стойностите са променени или са добавени нови!

  1. Необходимо е преразглеждане на оценката на риска съгласно чл. 11. (1), т. 2 и 3 на Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска.
  2. Необходимо е да се извършват нови измервания на съответните химичните агенти във въздуха на работното място поради въвеждане на гранични стойности и за краткотрайна експозиция или ако агентът е нов в списъка.

Сравнителна таблица на граничните стойности

8 часа15 min
mg/m3ppmmg/m3ppm
Химичен
агент
CAS №староновостароновостароновостароново
1
Азотен
диоксид•
10102-44-04,00,96-0,5-1,91-1
3
Азотен
моноксид•
10102-43-920,02,5-2
6
Акрилова киселина; 2-про-
пенова киселина•
79-10-730,029-10-59(4)-20(4)
7
Акролеин; акрилал-
дехид; проп-2-енал•
107-02-80,250,05-0,020,80,12-0,05
17а
(нов)
Амитрол•
61-82-5-0,2
65
Бисфенол А •; 4,4,- изопропилиден-
дифенол
80-05-7102(6)
77а
(нов)
Бут-2-ин-1,4-диол•
110-65-6-0,5
92
Въглероден моноксид•
630-08-04023-20200117-100
102а
(нов)
Глице-
рол тринит-
рат•
55-63-0
-0,095-0,01-0,19-0,02
105а
(нов)
Диацетил;
бутанедион•
431-03-8
-0,07-0,02-0,36-0,1
145
Дифенилетер•
101-84-8
5,07-1-14-2
153
1,4-Дихлоро-бензен•;
p-дихлоро-
бензен
106-46-7
12212202306605010
158
Винилиденхлорид; 1,1-дихлоретилен•
75-35-4
88-22020-5
178
Етилацетат•
141-78-6
800734-200-1468-400
192
Тетраети-
лортосиликат•
78-10-4
100-44
192а
(нов)
2-етилхексан-
1-ол•
104-76-7
-5,4-1
223
Калиев цианид
(като цианид)•
151-50-8
1,5155
225
Калциев оксид•
1305-78-8
5,01(5)-4(5)
227
Калциев
дихидроксид•
1305-62-0
5,01(5)-4(5)
254
Литиев хидрид•
7580-67-8
0,025--0,02(6)-
259
Манган и неорганични съединения на мангана (като манган)•
0,3
0,2(6)
0,05(5)
3,0-
278
Метилен хлорид; дихлорметан•
75-09-2
100,0
353
-100517,0706-200
291а
(нов)
Метил-
формат•
107-31-3
-
125
-50-250-100
311
Натриев цианид
(като цианид)•
143-33-9
2,0
1
10,05
326
Нитро-
етан•
79-24-3
300,0
62
-20-312-100
348
Оцетна киселина•
64-19-7
25,0
25
-1037,050-20
361
Тетрахло-
ретилен•
127-18-4
120,0
138
-20-275-40
407
Серен диоксид•
7446-09-5
5,0
1,3
-0,510,02,7-1
436а
(нов)
Терфенил,
хидрогениран•
61788-32-7
-
19
-2-48-5
446
Въглероден тетрахлорид; тетрахлорметан•
56-23-5
12,6
6,4
-1-32-5
536
Циановодород
(като цианид)•
74-90-8
1,0
1
-0,95,05-4,5

 

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ