ДВ, бр. 72 от 13.9.2019: Закон за измерванията – срокове на някои услуги извършвани от БИМ

В броя е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за измерванията.

Целта на измененията и допълненията е Законът за измерванията да се приведе в съответствие с изискванията на действащото законодателство, като уреди сроковете за извършваните от Българския институт по метрология услуги на ниво закон, тъй като същите са със специфичен характер и изискват технологично време.

Установени са конкретни срокове и начин на извършване за следните услуги:

Услуга „765 Одобряване на типа на средствата за измерване, в т.ч. всяка модификация или допълнение на одобрен тип средства за измерване“ (нов чл. 29а)

Чл. 29а. (Нов - ДВ, бр. 72 от 2019 г.) (1) Одобряването на типа на средствата за измерване включва:
1. преглед на документите и техническото досие на типа средство за измерване;
2. изследване на типа средство за измерване;
3. оценяване съответствието на типа средство за измерване с техническите и метрологичните изисквания към него;
4. издаване на удостоверение за одобрен тип средство за измерване и вписване в регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване.
(2) Срокът за изпълнение на етапите за одобряване на типа е за:
1. преглед на документите и техническото досие на типа средство за измерване, който е до:
а) 30 дни от подаването на заявлението - за средства за измерване от неодобрен тип, като за средствата за измерване по чл. 29, ал. 3 този срок може да включва и проучване на опита на други органи по метрология при метрологичния контрол на заявените за ограничено одобряване на типа средства за измерване;
б) 20 дни от подаването на заявлението - за средствата за измерване по чл. 29, ал. 2;
в) 20 дни от подаването на заявлението за средствата за измерване за продължаване на срока на валидност на одобрен тип и за продължаване на срока на валидност на ограничено одобряване на типа;
2. оценяване съответствието на типа средство за измерване с техническите и метрологичните изисквания към него - до 30 дни от получаването на протоколите от изпитване;
3. издаване на удостоверение за одобрен тип средство за измерване и вписване в регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване - до три дни от приемането на доклада за одобряване на типа на средството за измерване.

Услуга „1297 Първоначална проверка на средства за измерване“ (нова алинея 3 на чл. 39)

Срокът за извършване на първоначалната проверка на средствата за измерване е до 30 дни от датата на заявяването ѝ, освен в случаите, когато заявителят е посочил по-дълъг срок.

Услуга „1065 Калибриране на еталони и средства за измерване, които не подлежат на контрол“ (нови ал. 4 и 5 на чл. 17)

Продължителността за извършване на калибрирането се определя от Българския институт по метрология и не може да е повече от 12 месеца.

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ