ДВ, бр. 67 от 23.8.2019: Изм. Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества

В брой 67 на Държавен вестник е публикувано Постановление № 203 от 15 август 2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, с което се правят изменения на четири наредби:

Измененията са свързани с прилагане на мерки за намаляване на административната и регулаторната тежест върху гражданите и бизнеса.

Изменения в Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях:

- В случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС процедурата се провежда по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (нова ал. 5 на чл. 1), съответно изпълнителният директор на ИАОС дава становище за одобряване или за неодобряване на доклада за безопасност (нова буква ж в т. 4 на чл. 2)

- Валидирането на класификацията става от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) (досега - Министъра на околната среда и водите);

- Отменя се изискването за назначаване или определяне на едно или повече длъжностни лица за организиране на изпълнението на дейности, свързани с предотвратяване и контрол на големи аварии с опасни вещества (изм. на чл. 3, ал. 1)

- Срокът се уведомяване при промяна на оператора на ПСНРП или ПСВРП се намалява от 14 на 10 дни. Уведомлението се подава то ИД на ИАОС (досега министъра на ОСВ) (изм. чл. 8, ал. 1).

- Отменя се изискването за подаване на уведомление от новия оператор до директора на РИОСВ (отм. ал. 4, 5 и 6 на чл. 8)

Има малко изменение и във формата и съдържанието на уведомлението за класификация на предприятие и/или съоръжение с нисък или висок рисков потенциал (Приложение 1) - в подт. 1.1 се добавя „единен идентификационен номер на оператора“.

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ