ДВ, бр. 66 от 20.8.2019: Изм. и доп. на Наредба № 59 за безопасността в железопътния транспорт

В брой 66 на ДВ от 20.08.2019 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 59 от 2006 г. за управление на без­опасността в железопътния транспорт.

Измененията и допълненията са свързани с:

 • транспониране на изискванията на Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно безопасността на железопътния транспорт (Директива (ЕС) 2016/798), както и привеждане на разпоредбите на Наредба № 59 в съответствие с извършените промени в Закона за железопътния транспорт (обн., ДВ, бр. 20 от 2019 г.), в сила от 8.03.2019 г. по отношение на безопасността в железопътния транспорт.
 • Прецизиране на разпоредбите относно правилата за разследване на произшествия и инциденти.
 • Въвеждане на нови определения и термини и актуализиране на прилаганите общи показатели за безопасност съгласно Директива (ЕС) 2016/798.

Някои от промените са (неупоменатите са свързани с функционирането и дейностите на ИА "Железопътна администрация" и процедурите, свързани с единния сертификат):

 • Допълнен е предметът на наредбата относно извършване на надзор върху безопасността в железопътния транспорт (чл. 1). надзорът ще се извършва от ИА „Железопътна администрация“ (чл. 65).
 • Създаден е нов чл. 9а, регламентиращ изготвяне и публикуване на годишен план за безопасността от ИА "Железопътна администрация".
 • Променен е срокът за предоставяне на годишния доклад за безопасността от Управителите на железопътна инфраструктура и железопътните предприятия - от 30 юни на 31 май (чл. 12).
 • Променен е срокът за представяне на годишния доклад от лицата, които отговарят за поддръжката на превозни средсва от 30 юни на 31 май (чл. 12а).
 • В чл. 13 и чл. 18 са направени редакционни промени, изразяващи се в пояснения на разпоредби, отнасящи се до общите методи за безопасност (ОМБ) и общите критерии за безопасност (ОКБ).
 • В чл. 17а се създава нова ал. 3, с която се регламентират отговорностите на лицата, които отговарят за поддръжката на возилата и всички други участници в превозния процес, включително производители, предприятия за поддръжка, ползватели, доставчици на услуги, възложители, превозвачи, изпращачи, получатели, товарачи и разтоварачи, доставчици на услуги за пълнене и изпразване. Те трябва да въведат мерки за контрол на риска, а където е уместно - това трябва да бъде направено в сътрудничество с другите участници.
 • В чл. 22 се регламентират изискванията по отношение на основните елементи, които съдържат системите за управление на безопасността на железопътните предприятия;
 • С ал. 7 на чл. 22 се регламентира изискване след настъпване на тежко произшествие, железопътното предприятие да предоставя помощ на пострадалите, като ги подпомага при процедурите за подаване на жалби.
 • В чл. 26 се въвежда разграничаване в реда за издаване на единен сертификат – сертификатът може да бъде издаден както от Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз, така и от националния орган по безопасността – Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“.
 • Направени са изменения в определенията (в допълнителните разпоредби) за "разследване", "причина", "национални правила за безопасност", „Съставен елемент на оперативната съвместимост“, "Ползвател", както и са въведени нови определения в т. 33-48 на ДР.
 • Изменено е приложение №1 „Общи показатели за безопасност“ съобразно изискванията в Директива (ЕС) 2016/798.
 • Навсякъде в наредбата думите „Европейската железопътна агенция“ се заменят с думите „Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз“.

В § 68 на наредбата за изменение и допълнение е посочено, че:

 • Сертификатите за безопасност на железопътни предприятия, издадени преди 16 юни 2019 г. от Изпълнителна агенция "Железопътна администрация", остават валидни до изтичане на срока, за който са издадени.
 • Започналите и недовършени до 16 юни 2019 г. процедури по издаване на сертификат за безопасност се довършват по реда, определен в член 15 на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/763 на Комисията от 9 април 2018 г. за определяне на практически разпоредби относно издаването на единни сертификати за безопасност на железопътни предприятия съгласно Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 653/2007 на Комисията (ОВ, L 129/49 от 25 май 2018 г.).

Още за измененията можете да видите в Мотивите към проекта за изменения и допълнение.

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ